Pomôžeme vám efektívne rozložiť náklady na skladovanie, personál a administratívne náklady a tiež zaistiť súlad s príslušnou legislatívou.
Dokážeme proaktívne ochrániť vaše fyzické aj elektronické záznamy, ochrániť vás pred zbytočným rizikom a pomôcť vám kontrolovať náklady.

Čo od nás očakávať:
 •  Zrozumiteľnosť ohľadom smerníc, súladu s legislatívou a ich vplyvu na vašu spoločnosť
 •  Vyššiu efektivitu
 •  Zníženie nákladov na administratívu
 •  Lepšiu kontrolu nad záznamami kritickými pre fungovanie spoločnosti
   
Zebezpečíme:
 • elektronickú archiváciu dokumentov
 • konzultáciu a poradenskú činnosť v oblasti správy dokumentov, odbornej správy registratúry
 • komplexnú správu registratúrnych záznamov od analýzy súčasného stavu až po vytriedenie
 • odbornú pomoc so zriadením registratúrneho strediska
 • spracovanie registratúrneho plánu a poriadku na kľúč
 • konzultácie s príslušným štátnym archívom
 • vyradenie a odovzdanie typu písomností “A” do príslušného štátneho archívu
 • vyradenie typu písomností bez označenia
 • zavedenie systému riadenia dokumentov a záznamov a zaškolenie pracovníkov v oblasti odbornej správy registratúry
 • usporiadanie písomností v registratúrnom stredisku a prípravu vyraďovacieho konania
 • profesionálnu skartáciu vyradených registratúrnych záznamov bez trvalej archívnej hodnoty

 

Referencie