Výroba, spotreba aj následné zneškodňovanie odpadu sú prirodzenou súčasťou „životného cyklu“ všetkých vecí. V súvislosti s triedením odpadu je kľúčovou časťou zneškodňovanie odpadu, pri ktorom máme možnosť zneškodňovať odpad v súčasnosti najbežnejšími spôsobmi – skládkovaním, spaľovaním a skladovaním. 

Existujú však aj iné, „zelené“, možnosti zneškodňovania odpadu. Z mnohých aspektov prijateľnejšími spôsobmi zneškodňovania odpadu sú znovupoužívanie a recyklácia. Pri znovupoužívaní sa vracajú „odpady“ (po úpravách či opravách) naspäť k spotrebiteľovi. Recyklácia zase umožňuje návrat druhotných surovín do výroby, čím sa šetrí energia, práca, ale aj prvotné suroviny. 
Sú to práve naše separačné nádoby, ktoré vám pomôžu s triedením odpadov. 

Papier

 • celková ročná spotreba papiera na obyvateľa SR je 67,4 kg
 • recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov
 • recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%
   

Sklo

 •  sklo je biologicky neaktívny materiál - v prírode sa rozkladá veľmi dlho - až 4000 rokov
 •  je možné ho dobre a donekonečna recyklovať – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti
 • pre správnu recykláciu je nutné sklo dôsledne triediť (vrchnáky, gumy, korky, keramika, porcelán, zrkadlá ani žiarivky do separačných nádob na sklo nepatria)
   

Plasty

 • plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom
 • v prírode sú vďaka svojim vlastnostiam plasty takmer nezničiteľné  
 • plasty nie je v domácnostiach z hľadiska spracovania nutné umývať ani triediť, ale mali by sme čo najviac zmenšiť ich objem. 

Referencie